برقراری پرواز اهواز - اسپارتا - اهواز
***ویژه تور آنتالیا***
رفت: دو شنبه هر هفته
برگشت: سه شنبه هر هفته
شروع از مورخ 93/05/06